Terms and Conditions

1. Sprzedający – rozumie się przez to

KRISTECH Krzysztof Kajstura
ul. Porzeczkowa 12
43-450 Ustroń
NIP: 548-231-14-15, REGON: 072916237
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=d62a9fff-c7eb-45a2-ad8f-2c3888345348

2. Zamawiający - rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobę prawną, która poprzez Sklep zawiera umowę ze Sprzedającym w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający pod adresem: www.store.kristech.pl.

4. Towar – rozumie się przez to oferowane przez Sprzedającego w ramach Sklepu do sprzedaży zgodnie z informacjami na stronie www.store.kristech.pl.

5. Cena – rozumie się przez to cenę netto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru oraz podatku VAT.

6. Zamówienie – rozumie się przez to ofertę skierowaną do Sprzedającego przez Zamawiającego w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącą nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania ze Sklepu.

8. Sklep działa pod adresem www.store.kristech.pl i jest prowadzony przez Sprzedającego.

9. Do składania Zamówień w Sklepie uprawnieni są tylko Zamawiający spełniający warunki określone w punkcie 2 Regulaminu.

10. Regulamin określa wyłącznie zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży zawieranych w Sklepie.

11. Złożenie Zamówienia i zakup Towaru jest możliwy po dokonaniu rejestracji.

12. W celu dokonania rejestracji Zamawiający zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronach Sklepu, wskazać unikalny login i hasło.

13. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Zamawiający oświadcza, że jest przedsiębiorcą i będzie dokonywał zakupów w Sklepie wyłącznie w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

14. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia, potwierdzenie Zamówienia oraz akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.

15. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży.

16. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty.

17. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.

18. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.

19. Składając Zamówienie Zamawiający składa Sprzedającemu ofertę zakupu Towaru objętego Zamówieniem.

20. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia Sprzedającego o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem.

21. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach zawartej w wyżej wskazany sposób umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego Zamawiającemu w akceptacji Zamówienia.

22. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny + VAT wraz z kosztami dostarczenia Towaru.

23. W przypadku braku otrzymania zapłaty od Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedający nie zrealizuje Zamówienia i odstąpi od Zamówienia.

24. Informacje o orientacyjnej dostępności Towaru dostępne są przy jego opisie i nie wiążą Sprzedającego.

25. Zamawiający akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na podany podczas rejestracji i widoczny w Profilu Klienta adres mailowy.

26. Regulamin jest stale dostępny na stronie Sklepu.

27. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

28. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na stronie Sklepu nowego brzmienia Regulaminu.

29. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

30. Niniejszy Regulamin dostępny jest w witrynie internetowej Sklepu Sprzedającego. Każdy ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu.

31. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

32. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy oraz w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Zamawiający nie jest uprawniony do korzystania ze Sklepu, w związku z tym zobowiązany jest do nie składania Zamówień w tym okresie i poinformowania Sprzedającego o zaistnieniu wskazanej okoliczności. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy Zamawiający powinien niezwłocznie wyrejestrować się ze Sklepu.

33. Sklep zastrzega sobie prawo do: wycofania poszczególnych produktów ze Sklepu, zmiany Cen oraz ilości Towarów w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do Sklepu, przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

34. Integralną częścią Regulaminu są OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY dostępne pod adresem  www.kristech.pl/terms/kristech_terms.pdf

35. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.11.2019r.